Serdeńka

42 teksty – auto­rem jest Ser­deńka.

Pod­porządko­wując się, tra­cimy ob­raz praw­dzi­wego świata.. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 26 marca 2012, 22:36

Cier­pienie uczy ser­ca, jak być sil­nym w swo­jej wrażliwości. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 7 marca 2012, 08:42

Bliz­ny - pa­miątki życiowych doświad­czeń.. każdy prag­nie od­być tę lek­cje, ale nikt nie chce mieć po niej śladu.. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 28 lutego 2012, 08:53

Ja­kie ra­dy od ser­ca, gdy ser­ce ser­cu nie jest równe.. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 27 lutego 2012, 08:30

Jakże trud­no jest ujarzmić włas­ne myśli ga­lopujące po niewłaści­wym torze... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 26 lutego 2012, 16:16

Po­ran­ny uśmiech na twarzy zak­reśla gra­nicę pesymizmowi. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 23 lutego 2012, 11:57

Zbyt duże bliz­ny sa­me się nie za­goją.. trze­ba wziąć "igłę z nitkę" i po­zaszy­wać, póki jeszcze są świeże.. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 22 lutego 2012, 13:03

Roz­licza­nie z ilości poświęco­nego nam swo­jego cza­su.. je­dynie pom­niej­sza sens tam­tych chwil. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 21 lutego 2012, 15:31

Gdy nieobec­ność się prze­ciąga, po­zos­tają nam tyl­ko słowa.. a pod każde z nich pod­cze­piamy niewy­powie­dziane "wróć".. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 17 lutego 2012, 10:47

Tęskno­ta ma swój pun­kt kry­tyczny i gdy się go przek­roczy łat­wiej zno­simy ko­lej­ny dzień.. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 15 lutego 2012, 16:47

Serdeńka

Kiedyś zostanie po mnie, tylko kilka prostych słów i starych fotografii...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność